ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
มีการจัดกิจกรรมแข่งข้นตอบปัญหาและประกวดผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
30 มิ.ย. 60 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลุกเสือและเนตรนารี
31 มี.ค. 60 มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6
มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
21 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 สอบแก้ตัว
สอบแก้ตัว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน 
๐ ร  มส.
ครั้งที่ 1  วันที่ 13-17 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 มีนาคม 2560

20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบโอเน็ต ม.6
สอบโอเน็ต ม.6
08 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2และ ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2และ ม.3