ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2และ ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2และ ม.3
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบโอเน็ต ม.6
สอบโอเน็ต ม.6
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559
21 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 สอบแก้ตัว
สอบแก้ตัว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน 
๐ ร  มส.
ครั้งที่ 1  วันที่ 13-17 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 มีนาคม 2560

27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
31 มี.ค. 60 มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6
มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
มีการจัดกิจกรรมแข่งข้นตอบปัญหาและประกวดผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
30 มิ.ย. 60 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลุกเสือและเนตรนารี