ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภท สหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่ ๖๗ หมู่ที่ ๘ ซอยร่วมพัฒนา  ถนนสุวินทวงศ์  แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐ บนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำนวน ๒๐ ไร่ 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนโดยฯพณฯ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา ๒๕๓๗ ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔ มุมเมืองขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดีของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาไทย และเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติมาตลอดชีวิตราชการโดยมีดำริให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นและมอบหมายให้เป็นสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) สุวินทวงศ์ “

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๓๗ รับนักเรียนรุ่นแรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นรุ่นแรกมีนักเรียน จำนวน ๔๓ คน โดยฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท  

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ มีพิธีวางศิลาฤกษ์โดยนายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ ได้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ จึงทำให้การก่อสร้างโรงเรียนต้องหยุดชะงักลง

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขออนุมัติหลักการ การจัดการศึกษารูปแบบสหกิจขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหารองรับปริมาณนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ในที่ดินราชพัสดุเดิมของโรงเรียนจำนวน ๒๐ ไร่ โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์” 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยฝากเรียนไว้ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้นายยอร์ชเสมอมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ อีกหน้าที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คณะครูอาจารย์และนักเรียนตลอดจนนักการภารโรงทุกคน 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณถมที่ จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ๒ ไร่เศษ เพื่อปลูกสร้างบ้านพักครูและภารโรง

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นคนแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลได้มีมติอนุมัติเงินงบประมาณปี ๒๕๕๑ ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๔ ในวงเงินทั้งสิ้น ๙๐,๔๓๓,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จำนวน ๑๙ รายการ 

วันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน โดย ฯพณฯ นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานในพิธี ค่าก่อสร้างอาคาร รวม ๑๘ รายการ รวม ๙๐,๔๓๓,๕๐๐ บาท

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ย้ายเข้าเรียน ณ อาคารเรียนหลังใหม่

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และประดับตราสัญลักษณ์ประดิษฐานที่อาคาร พร้อมงบประมาณในการจัดทำป้าย ๒๖๖,๐๐๐ บาท

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ ๓๕๕/๒๕๕๕ ลว. ๓๐ ก.ค.๒๕๕๕  ให้นายชาญชัย โรจนะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นคนที่ ๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ด้วยเงินรายได้ งบประมาณ ๖๕,๓๖๐ บาท

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สร้างป้อมยาม ด้วยเงินรายได้งบประมาณ ๓๒๐,๒๙๕.๓๖ บาท

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณปรับปรุงหอประชุม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้นายประภาส พริพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นคนที่ ๓

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ ท่านพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี มาเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ด้วยเงินบริจาคงบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปรับปรุงห้องคหกรรม ด้วยเงินรายได้สถานศึกษางบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ๑,๘๙๘,๐๐๐ บาท รายการทางขึ้นหอประชุม ห้องน้ำครู ลานอเนกประสงค์ และเวทีหน้าเสาธง

วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทำพิธียกเสาเอกอาคารหอจริยธรรม

วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘สร้างส้วมหญิง แบบ ๖ที่/๔๙ จำนวน ๑ หลัง ด้วยเงินงบประมาณ ๔๘๓,๓๐๐ บาท

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวนหนึ่งหลัง ด้วยเงินงบประมาณ ๗๔๙,๐๐๐ บาท

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยเงินงบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๖๑๔/๒๕๕๘ ลว.๙ ธ.ค.๒๕๕๘
แต่งตั้ง ให้นายปราโมทย์ มะโนปา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นคนที่ ๔

วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ปรับปรุงห้องเกียรติยศ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยเงินรายได้ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ สร้างสะพานทางเชื่อม อาคาร ๑ และอาคาร ๒ด้วยเงินรายได้  ๔๘๘,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ๔๙๗,๗๗๙ บาท

วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙สร้างซุ้มประตูหน้าโรงเรียนและทางเท้าด้วยเงินรายได้สถานศึกษา๔๙๙,๕๐๐ บาท

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ปรับปรุงหอประชุม ป้องกันเสียงสะท้อนด้านทางเข้าหอประชุม ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา งบประมาณ ๒๙๘,๕๕๐ บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก