ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808619
Page Views 1408640
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน บุคลากรให้มีความสามารถและทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี
4. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความสะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยผสมผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ผู้เรียนและบุคลากรมีความสามารถและทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี
4. ครูมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างเหมาะสม โดยผสมผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน