จดหมายข่าว
กิจกรรมสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งทางด้านกิจการคณะกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียน ร่วมกันทั้ง 2 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ "The Best Of Math"
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดี กับ คุณครู ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงามด้รับรางวัล “เพชรรัตนชาติ” สาขา ต้นแบบข้าราชการครูดีเด่น
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดี กับ นายอัครพล แสงอรุณ ได้รับรางวัล “เพชรรัตนชาติ” สาขา ต้นแบบดีเด่นด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
รวมน้ำใจมัสยิดยำอุลอิควาน 66
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประชุมเพื่อวางแผนการรับสมัครนักเรียนและพิจารณาจัดสายการเรียนในปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
กิจกรรมประกวดนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ใหม่ "ผลงานรักษ์สิ่งแวดล้อม Young Smart Upcycle"
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
จกรรมการประกวด ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
“วันวชิราวุธ”
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65