กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชนะภูมิ อินนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0909164066
อีเมล์ : Chanaphum.036@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ค.บ.
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล