วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง