กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธิดาพร ภูละ
ครู คศ.1

นางสาวสุนา สีแก้ว
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
ครู คศ.1

นายสราวุธ วงษาเดิม
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา เชื้อน้อย
ครู คศ.1

นายชาตินัย มะมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพการัตน์ ดวงมณี
ครูผู้ช่วย

นายสามารถ ซุ่นใช้