กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาตินัย มะมา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนา สีแก้ว
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
ครูชำนาญการ

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
ครูชำนาญการ

นางสาวชุติมา เชื้อน้อย
ครู

นายณรงค์ เหล่าวอ
ครู

ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงาม
ครู

นางสาวอัจฉราภรณ์ พระอินทร์
ครู

นางสาวรุ้งดาว จันทร์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายปรีชา มะดะเรส
วิทยากรอิสลาม