ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาตินัย มะมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนา สีแก้ว
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
ครู คศ.2

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
ครู คศ.2

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา เชื้อน้อย
ครู คศ.1

นางสาวพการัตน์ ดวงมณี
ครู คศ.1

นายณรงค์ เหล่าวอ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงาม
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราภรณ์ พระอินทร์
ครูผู้ช่วย

นายปรีชา มะดะเรส
วิทยากรอิสลาม