กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุณี คำใส
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตน์ อินทรพรหม
ครูชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี ราชภักดี
ครูชำนาญการ

นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
ครู

นางสาวนัยนา ผาลา
ครู

นางสาวปัณณพัฒน์ นันทสมบัติ
ครู

นางสาวกชกร แตงสมุทร
ครู

นางสาวนาฏยา มาเข็ม
ครู

นางสาวสุกัญญา สครรัมย์
ครู

นางสาวอรษา เกิดสันติ์
ครู

นางสาวสลิลทิพย์ แป้นปาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญชนก ทองคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรวดี เพชรสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

MR.ALBERT JOHN SALEM

MS.Mary Rose P.Lustanas

MS.Jesiel Revita Lampad

MS.MARIAM KABAGANDALE

MR.Jecho M. Maghari

MS.Muneeza Sohail

MS.NIU YANLI