กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภควดี วรรณวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
ครู คศ.1

นางสาวจารุณี คำใส
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ อินทรพรหม
ครู คศ.1

นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
ครู คศ.1

นางลลิตา เฉิดอารีกิจ
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ราชภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง
ครู คศ.1

นางสาวนัยนา ผาลา
ครู คศ.1

นางสาวปัณณพัฒน์ นันทสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาริศา ทิศาวงศ์

นางสาวคณิตตา สมภารวงค์