ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุณี คำใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
ครู คศ.2

นางสาวกัญญารัตน์ อินทรพรหม
ครู คศ.2

นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ราชภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง
ครู คศ.1

นางสาวนัยนา ผาลา
ครู คศ.1

นางสาวปัณณพัฒน์ นันทสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาฏยา มาเข็ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา สครรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรษา เกิดสันติ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศลิลทิพย์ แป้นปาน
ครูผู้ช่วย