กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นายธนธัส สร้อยสน
ประธานกรรมการ

นายภานนท์ พรพิพรรธกุล
รองประธานกรรมการ

นางญริดา ภาคสุทธิผล
เหรัญญิก

นายสมคิด อินยอด
ประชาสัมพันธ์

นางสาวชมพูนิกข์ มีศรี
กิจกรรม

นายชาย มาลี
กรรมการ

นางวันเพ็ญ วินธะไชย
กรรมการ

นางจรรยา หุ่มขุนทด
กรรมการ

นางกชต์พัสสรณ์ ภู่พลอย
กรรมการ

นางผ่องศรี มหาวัน
กรรมการ

นางณัฐนิช อินเปลี่ยน
กรรมการ

นางนปภา อิ่มมิตรเอื้อ
เลขานุการ