กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นางดลยา สร้อยแก้ว
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางมนัชญา สุวรรณรงค์
ที่ปรึกษา

นายไพศาล พันธ์ชาตรี
รองประธาน

นางดุษณีย์ ศิริกุล
ประชาสัมพันธ์

นายจิรัถ แสงดีจริง
รองประธาน

นายประยนต์ กิติลาภ
ประธานที่ปรึกษา

นางสาวเบญจวรรณ อุดมผล
เหรัญญิก

นายอมรพันธ์ โภคินเดชาเศรษฐ์
กิจกรรม

นายอนุศักดิ์ พิชัยอุตกฤษฎ์
เลขานุการ

นายสุวัฒน์ จันทรพร
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นายแสงชัย เธียรนาราโรจน์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธนธัส สร้อยสน
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นางวิไล รามจันทร์
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นายจุมพล เปรมมานะ
ผู้ช่วยฝ่ายปฎิคม

นางธิดา นามวงศ์
กรรมการ