คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศรุต เลาะวิถี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.สุทธิพงษ์ โมราวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแฉล้ม เกษประดิษฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาเศรษฐ์ วรชาติเมธินันท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล ซันอาลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ วงษ์แสดง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งอรุณ พนัส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนพเก้า แป้นมณี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติภูมิ นีละไพจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธ์ เจริญผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.ชาญชัย โรจนะ
ตำแหน่ง : กรรมดารและเลขานุการ