คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร วงศ์กิตติการ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.โพยม จันทร์น้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร ปลอดภัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแฉล้ม เกตุประดิษฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย อุบลเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวนาถ นนทรีย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเชษฐ์ วงทองปลิว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร พามอก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ นุนาบี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโฆษิตสุทธสร(พระภัทรพล)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา