คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอก ดร สมพร ชูทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณี เปลี่ยนเดชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพวรรณ พันธ์สะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล ซันอาลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรพันธ์ โภคินเดชาเศรษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมรัตน์ ประสิทธิหัตถ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนเขตหนองจอก
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล สุดสาคร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินทุอร อุบลม้าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ นุนาบี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอาทิตย์ อาทโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา