งานห้องสมุด

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.1

นางสุวดี คงเพ็ง

นางรักษิณา แนบเนื้อ