กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวลัยภรณ์ นุนาบี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร
ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู
ครูชำนาญการ

นางภรณ์ทิพย์ ธรรมเลิศสกุล
ครูชำนาญการ

นางสาววิกันดา เกษเดช
ครู

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
ครู

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
ครู

ณัฐชยา บุญประสงค์
ครู

นายนฤชาติ หมะโอะ
ครู

นายธวัชชัย ฤทธิรงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิวิมล คลี่พันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา สอนสะอาด
ครูผู้ช่วย