ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววลัยภรณ์ อาดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู
ครู คศ.2

นางสาววิกันดา เกษเเดช
ครู คศ.1

นางภรณ์ทิพย์ ธรรมเลิศสกุล
ครู คศ.1

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา จุไร
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา ฟับประโคน
ครู คศ.1

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
ครู คศ.1

ณัฐชยา บุญประสงค์
ครู คศ.1

นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร
ครู คศ.2

นายนฤชาติ หมะโอะ
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย ฤทธิรงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิวิมล คลี่พันธุ์
ครูผู้ช่วย