ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
หัวหน้างานแนะแนว

ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงาม
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
หัวหน้ากิจกรรมรักการอ่าน

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
หัวหน้ากิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์

นางสาวสุกัญญา สครรัมย์
หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา

นางสาวนาฏยา มาเข็ม
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม