ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครู คศ.1

นางสาวมาลินี รัตนภักดี
ครูผู้ช่วย

นางวันดี อยู่สำราญ
ครูอัตราจ้าง