ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมาลินี รัตนภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครู คศ.1

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครู คศ.2

นางวันดี อยู่สำราญ
ครูอัตราจ้าง

นายธนากร วัฒนเวช
ครูอัตราจ้าง