ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพนิตนาฏ อัครนิตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระยุทธ์ แสงโชคานนท์
ครู คศ.1

นายเมฑี ชมเหิม
ครู คศ.1

นายสมคิด เรือนคำ
ครู คศ.1

นายธวัชชัย ยอดจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายชาคริต นุนาบี