ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ ๑
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97 KB
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ ๒
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ ๓
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดปรัชญาของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ ๔
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ ๕
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
ประกาศโรงเรียน ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.46 KB
ประกาศโรงเรียน ผลการพิจารณารางวัลการประกวดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.94 KB