กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู คศ.1

นางสาวนริสา บุญญาธิการ
ครู คศ.1

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครู คศ.1

นายชนะภูมิ อินนอก
ครูผู้ช่วย

นางรักษิณา แนบเนื้อ
ครู คศ.3

นางสาวอริสา กาศสกุล