กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู คศ.1

นางสาวนริสา บุญญาธิการ
ครู คศ.1

นายชนะภูมิ อินนอก
ครู คศ.1

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.1

นางรักษิณา แนบเนื้อ
ครู คศ.3

นางสาวอริสา กาศสกุล