กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู คศ.1

นางสาวนริสา อุ้ยกิ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครู คศ.1

นายชนะภูมิ อินนอก
ครูผู้ช่วย

นางรักษิณา แนบเนื้อ
ครู คศ.3

นางสาวอริสา กาศสกุล

ครูอัตราจ้าง