ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.2

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู คศ.1

นายชนะภูมิ อินนอก
ครู คศ.1

นางสาวสายสมร บินหะยีอาวัง
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งแก้ว สังข์ทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำตาล สมดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอริสา กาศสกุล
ครูอัตราจ้าง