กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง
ประธานกรรมการ

ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ สุวรรณคดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวรรณี เปลี่ยนเดชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอัญชลี พูลสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรภินันท์ เลาะหนับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอมรภัณณธ์ โภคินเดชาเศรษฐ์
กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง

นางอมรัตน์ ประสิทธิหัตถ์
กรรการผู้แทนเขตหนองจอก

นายธนพล สุดสาคร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
กรรมการผู้แทนครู

นางสาวอินทุอร อุบลม้าย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายอนันต์ นุนาบี
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

พระอธิการอาทิตย์ อาทโร

นายจีรศักดิ์ เดชเกิด