กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
ประธานกรรมการ

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิศรุต เลาะวิถี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแฉล้ม เกษประดิษฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนาเศรษฐ์ วรชาติเมธินันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรัล ซันอาลี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธรรมนูญ วงษ์แสดง

นางรุ่งอรุณ พนัส
กรรมการผู้แทนครู

นายนพเก้า แป้นมณี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายกิติภูมิ นีละไพจิตร
กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

พระครูสถิตปัญญาภรณ์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายประสิทธ์ เจริญผล
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายชาญชัย โรจนะ
กรรมการและเลขานุการ