กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู คศ.1

นางสาววลัยภร ตันบุตร
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครู คศ.1

นาวสาวอุไรลักษณ์ อินทรกำเนิด
ครู คศ.1

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ บุดดา
ครู คศ.1

นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครูผู้ช่วย

ชนาภรณ์ ทรงครักษ์
ครูผู้ช่วย

นายเลิศศักดิ์ นันนวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์