กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ครู คศ.2

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครู คศ.1

นาวสาวอุไรลักษณ์ อินทรกำเนิด
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ บุดดา
ครู คศ.1

นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครูผู้ช่วย

ชนาภรณ์ ทรงครักษ์
ครูผู้ช่วย

นายเลิศศักดิ์ นันนวน
ครูผู้ช่วย

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสุมาลี โชคชนะ
ครู คศ.1

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม
ครู คศ.1

นายสุระพล ชาติเชื้อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง