ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนพรัตน์ บุดดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ครู คศ.2

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครู คศ.1

นาวสาวอุไรลักษณ์ อินทรกำเนิด
ครู คศ.1

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครู คศ.1

นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครู คศ.1

นางสาวชนาภรณ์ ทรงครักษ์
ครู คศ.1

นายเลิศศักดิ์ นันนวน
ครูผู้ช่วย

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสุมาลี โชคชนะ
ครู คศ.2

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวณิชารีย์ นาคะเสนีย์
ครูผู้ช่วย

นายสุระพล ชาติเชื้อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษดา ภูริวัฒนปราการ
ครูอัตราจ้าง