ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ บุดดา
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครู คศ.1

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครู คศ.1

นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครู คศ.1

นางสาวชนาภรณ์ ทรงครักษ์
ครู คศ.1

นายเลิศศักดิ์ นันนวน
ครูผู้ช่วย

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสุมาลี โชคชนะ
ครู คศ.2

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครู คศ.2

นางสาวณิชารีย์ นาคะเสนีย์
ครูผู้ช่วย

นายสุระพล ชาติเชื้อ
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษดา ภูริวัฒนปราการ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสมฤทัย ภูน้ำย้อย
พนักงานราชการ