นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย

นางสาววรรณา จิ๊สมัน
พนักงานราชการ

นายวิทยา อับดุลเลาะห์
พนักงานราชการ

นายสุรพงศ์ เณรพงศ์
รักษาความปลอดภัย

นายสุรชัย อำนวยพร
พนักงานขับรถ

นายสุพจน์ อับดุลเลาะห์
นักพัฒนา

นางมยุรี เจ๊ะมิน
นักพัฒนา

นายไพโรจน์ นุตมะหะหมัด
รักษาความปลอดภัย

นายสมศักดิ์ โต๊ะยีหวัง
พนักงานขับรถ

นางสาวปัญญาภรณ์ โพนธิยา

นางศศิวิมล สุดงาม

นางสาวจารุณี มัดมิน