อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
วินัยเยี่ยม มารยาทงาม
เอกลักษณ์
สถาบันนี้ สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม