กิจกรรมแนะแนว

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหว
ครูผู้ช่วย

นางอุบลวรรณ โตอาจ