ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมแนะแนว

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวว
ครู คศ.1

นางสาวอุบลวรรณ จันทร์เขียว