กิจกรรมแนะแนว

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวว
ครูผู้ช่วย

นางอุบลวรรณ จันทร์เขียว