สนับสนุนการศึกษา

นางสาวสุมาลี โต๊ะเถื่อน

นางสาวญาณี ลูมิง

นางสาวปนัดดา ดวงใจรักเกษม

นางสาวสุภาภรณ์ อำนวยพร

นางสาวมาลา ศรีราจันทร์

นางสาวสำเนียง ศรีอิ่ม

นางสาวรินทร์ลภัส เรืองกุลทวีสิน

นางสาวอุบลวรรณ จันทร์เขียว