สนับสนุนการศึกษา

นางสาวสุมาลี โต๊ะเถื่อน

นางสาวปนัดดา ดวงใจรักเกษม

นางสาวสุภาภรณ์ อำนวยพร

นางสาวสำเนียง ศรีอิ่ม

นางสาวอุบลวรรณ จันทร์เขียว