คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ วรกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปราโมทย์ วรกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจันทิรา ภู่สำลี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกษิฎิพงษ์ ไวศะยาณุกูล
ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารทั่วไป