ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกรองกาญจน์ ระวังภัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและบุคคล

นางเวียงพิงค์ แสงอาจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งบประมาณและทั่วไป