กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

นายสมัย เจริญช่าง
นายกสมาคม

นายชาญชัย โรจนะ
อุปนายก คนที่ 1

นายชินัน นิธิวัฒนพงษ์
อุปนายก คนที่ 2

นายสุธี สายสิน
กรรมการ

นางกุศะสร ปาสวัสดิ์
กรรมการและปฏิคม

นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

นางถนอมจิตร ขุนทอง
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวสุพัฒตรา ธิพรพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

นายธรรมนูญ วงษ์แสดง
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวบังอร กรรมเจียก
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายบุญฤทธิ์ นิ่มนวล
กรรมการและนันทนาการ

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
กรรมการและผู้ช่วยนันทนาการ

นายประสาร ตังติสานนท์
กรรมการและสวัสดิการ

นายชาญยุทธ จรูญเกียรติกำจร
กรรมการและจัดหาทุน

นางฉวีวรรณ สังคหะพงศ์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสุจิตรา ศรีสละ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางวิรัตน์ เลี้ยงลอยเลิศ
กรรมการและเลขาธิการ

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ