ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808627
Page Views 1408648
กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

นายสมัย เจริญช่าง
นายกสมาคม

นายชาญชัย โรจนะ
อุปนายก คนที่ 1

นายชินัน นิธิวัฒนพงษ์
อุปนายก คนที่ 2

นายสุธี สายสิน
กรรมการ

นางกุศะสร ปาสวัสดิ์
กรรมการและปฏิคม

นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

นางถนอมจิตร ขุนทอง
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวสุพัฒตรา ธิพรพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

นายธรรมนูญ วงษ์แสดง
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวบังอร กรรมเจียก
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายบุญฤทธิ์ นิ่มนวล
กรรมการและนันทนาการ

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
กรรมการและผู้ช่วยนันทนาการ

นายประสาร ตังติสานนท์
กรรมการและสวัสดิการ

นายชาญยุทธ จรูญเกียรติกำจร
กรรมการและจัดหาทุน

นางฉวีวรรณ สังคหะพงศ์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสุจิตรา ศรีสละ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางวิรัตน์ เลี้ยงลอยเลิศ
กรรมการและเลขาธิการ

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ